Local Sponsorship

Upendo Daima aims to operate more and more from their own environment. Therefore, a lot of energy has been invested in setting up local sponsorship for years. This is now bearing fruit. Upendo Daima receives food and goods from companies and wealthier individuals in the area. As a result, Malimbe Family hardly needs to spend […]

Lokale sponsoring

Upendo Daima wil steeds meer opereren vanuit hun eigen omgeving. Daarom wordt er al jaren veel energie gestoken in het opzetten van lokale sponsoring. Inmiddels werpt dit zijn vruchten af. Upendo Daima ontvangt voedsel en goederen van bedrijven en rijkere personen uit de omgeving. Zo hoeft Malimbe Family nu bijna geen geld meer uit te geven aan eten, omdat ze […]

Abandoned on an island

Alexi lived with his family on an island in Lake Victoria. His parents made a living from fishing, but they were not rich. One day, they decided to move to another island. They left Alexi and his brother behind. Alexi tried to join other families, but he was too young to work, so no one […]

Achtergelaten op een eiland

Alexi woonde met zijn familie op een eiland in het Victoriameer. Zijn ouders leefden van de visserij, maar waren niet rijk. Op een dag besloten ze om te verhuizen naar een ander eiland. Alexi en zijn broertje lieten ze alleen achter.  Alexi probeerde aan te sluiten bij andere families, maar hij was nog te klein […]

Fire at the high school

Imagine: You’ve studied hard for your exams and you’ve passed! After a lot of uncertainty about school costs, you finally hear a few weeks before you can start that the tuition is in and your further education is secured. You go to school for four weeks and… the whole school burns down. Unfortunately, this is […]

Brand op de middelbare school

Stel je voor: Je hebt keihard gestudeerd voor je examens en je bent geslaagd! Na veel onzekerheid over de schoolkosten, krijg je een paar weken voordat je mag beginnen eindelijk te horen dat het schoolgeld binnen is en dat je vervolgopleiding veiliggesteld is. Je gaat vier weken naar school en… de hele school brandt af.  […]

The new school year has begun!

After a successful school year, 9 children have passed their national exams. An amazing achievement for everyone! This year, we’re starting off fresh again! Hopefully, they too can celebrate at the end of the year!

Het nieuwe schooljaar is begonnen!

Na een succesvol schooljaar hebben 9 kinderen hun nationale examens gehaald. Een geweldige prestatie voor iedereen!  Ook dit jaar beginnen we weer met een frisse start! Hopelijk kunnen zij aan het einde van het jaar ook feest vieren! 

Fundraising from private wealth funds

In 2021, Upendo Daima started fundraising from private wealth funds. For this, the board sought the help of Betty Jelier-Kiestra. Betty is an independent fundraiser focused on fundraising for vulnerable groups in society such as children in developing countries. In 2021, she applied to funds on behalf of Upendo Daima for contributions towards the sustainable […]

Fondswerving bij private vermogensfondsen

In 2021 is Upendo Daima gestart met fondswerving bij private vermogensfondsen. Daarvoor heeft het bestuur hulp ingeroepen van Betty Jelier-Kiestra. Betty is een zelfstandig fondsenwerver gericht op onder meer fondswerving voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving zoals kinderen in ontwikkelingslanden. Ze heeft in 2021 voor Upendo Daima fondsen aangeschreven voor bijdragen aan de duurzame hereniging van straatkinderen met hun familie. En […]